Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu)

Źródło: Emitent